TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Nhị vị tướng quân Hoằng Trị - Thiên Đá

Xưa kia, nước Việt dựng nền cõi Nam, sao ngưu đẩu phân chia cương giới, từ 18 đời Hùng truyền lại dấu tích 2622 năm. Đời cha truyền con nối đều xưng là Hùng Vương. Là nước văn hiến sơn hà thống nhất. Đấy là tổ tiên của Bách Việt.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan