TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Truyền thuyết Lạc tướng Phong Châu Thi Sách

Thi Sách cưới Trưng Trắc (con gái lạc tướng huyện Mê Linh), làm vợ. Ông là con trai của Lạc tướng huyện Chu Diên, và là người vận động nhân dân cùng nổi lên chống lại chế độ cai trị của nhà Đông Hán (Trung Quốc) trong lịch sử Việt Nam

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan