TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Điều đó rồi cũng qua đi

Một ngày nọ, vua Salomon bỗng muốn làm bẽ mặt Benaiah, một cần thần thân tín của mình. Vua bèn nói với ông:

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan