TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Trước

Đánh giá: 4/5 - 19 phiếu
Các vị thần Trung Quốc

Trung Quốc là quốc gia có tín ngưỡng đa thần và cũng rất đa dạng. Trong đó tín ngưỡng tôn giáo dân gian Trung Quốc thờ phụng các hiện tượng thiên nhiên, ông cha tổ tiên và các vị anh hùng. Một số vị thần thánh đã được Đạo giáo, Phật giáo kết hợp thờ phụng. Trong tư tưởng Nho giáo sự thờ phụng các vị thần thường là nhân vật lịch sử, được nhân dân tôn thờ

Danh sách các vị thần trong thần thoại

Họ tên Tên gọi trong Đạo giao Tên hiệu khác Kinh điển Nguồn gốc Ghi chú
Hồng Quân Lão Tổ Hồng Quân Đạo Tổ Tử Tiêu Đạo Nhân Phong thần diễn nghĩa Sinh ra lúc thuở Hồng Hoang, nguyên là vỏ trứng âm dương của Bàn Cổ tạo thành. Sáng lập Tử Tiêu cung
Bàn Cổ thị Bàn Cổ Đại đế       Vị thần khai thiên lập địa.
Nữ Oa thị Nữ Oa Nương nương       Vị nữ thần sáng tạo loài người.
Thái hạo Phục Hy thị Thầy tổ Bát Quái Ngũ Đế      
Viêm đế Thần Nông thị Thần Nông Đại đế     Thầy tổ nghề Y dược
Hoàng đế Hiên viên thị        
Thiếu Hạo Kim Thiên thị        
Chuyên Húc Cao Dương thị        
Toại Nhân thị          
Hữu Sào thị          
Nhục Thu   Kim thần, Thu thần      
Đẩu Mẫu Nguyên Quân   Mộc thần, Xuân thần     Thanh Long
Hậu Thổ   Thổ thần     Câu Long
Chúc Dung   Hỏa thần      
Huyền Minh   Thủy thần     Ngu Cường
Cộng Công   Thủy thần      
Khoa Phụ thị         Khoa Phụ đuổi mặt trời
Luy Tổ         Thầy tổ nghề nuôi tàm
Xi Vưu   Chiến thần     Chủ tướng bộ tộc Cửu Lê.
Hình Thiên   Chiến thần      
Thương Hiệt Thầy tổ Thương Hiệt       Tạo chữ viết
Khốc          
Nghiêu Thượng nguyên Nhất phẩm Tứ phúc Thiên quan        
Thuấn Trung nguyên Nhị phẩm Xá tội Địa quan        
Hạ nguyên Tâm phẩm Giải ách Thủy quan       Anh hùng trị thủy
Hậu Nghệ         Anh hùng bắn mặt trời
Thường Nga Thường Nga Tiên tử       Vợ của Hậu Nghệ
Hi Hòa   Thái dương thần     Mẹ mười mặt trời
Thường Hi   Nguyệt thần     Mẹ mười hai mặt trăng bị đày xuống trần giang
Băng Di Hà Bá Hoàng Hà Thủy bá      
Ứng Long         Tướng dưới trướng của Hiên Viên Hoàng Đế
Chúc Long   Chúc cửu âm      

Các vị thần dân gian

 1. Tử Vi Đại Đế
 2. Thiên Hoàng Đại Đế
 3. Địa Mẫu Chí Tôn
 4. Nguyên Thủy Thiên Tôn
 5. Linh Bảo Thiên Tôn
 6. Đạo Đức Thiên Tôn
 7. Ngọc Hoàng Đại Đế
 8. Vương Mẫu Nương Nương
 9. Thiên Quan Đại Đế
 10. Địa Quan Đại Đế
 11. Thủy Quan Đại Đế
 12. Đông Quan Đại Đế
 13. Đẩu Mẫu Nguyên Quân
 14. Nữ Oa Nương Nương
 15. Hữu Bẩt Ẩn Quang Tinh Quân
 16. Tả Phụ Đỗng Minh Tinh Quân
 17. Thái Tuế Tinh Quân
 18. Thái Dương Tinh Quân
 19. Thái Âm Tinh Quân
 20. Bắc Đẩu Tinh Quân
 21. Nam Đẩu Tinh Quân
 22. Đông Đẩu Tinh Quân
 23. Tây Đẩu Tinh Quân
 24. Trung Đẩu Tinh Quân
 25. Hỏa Đức Tinh Quân
 26. Thủy Đức Tinh Quân
 27. Táo Thần
 28. Phúc Tinh
 29. Lộc Tinh
 30. Thọ Tinh
 31. Nhị Thập Bát Tinh Tú Thần
 32. Thanh Long Tinh Quân
 33. Bạch Hổ Tinh Quân
 34. Chu Tước Tinh Quân
 35. Huyền Vũ Tinh Quân
 36. Quan Thánh Đế Quân
 37. Quan Bình Thái Tử
 38. Chu Thương Tướng Quân
 39. Trung Đàn Nguyên Soái
 40. Thiên Thượng Thánh Mẫu
 41. Huyền Thiên Thượng đế
 42. Bảo Sinh Đại Đế
 43. Thần Nông Đại Đế
 44. Tôn Thiên Y
 45. Cảm Thiên Đại Đế
 46. Hoa Đà Tiên Sư
 47. Biển Thước Tiên Sư
 48. Đổng Chân Quân
 49. Ngũ Phúc Đại Đế
 50. Ngũ Hiển Đại Đế
 51. Tôn Tẫn Chân Nhân
 52. Khai Chương Thánh Vương
 53. Nhạc Sơn Thông Viễn Vương
 54. Quảng Trạch Tôn Vương
 55. Trần Khâm Sai
 56. Hoàng Thái úy
 57. Bảo Nghi Tôn Vương
 58. Bảo Nghi Đại Phu
 59. Diên Bình Quận Vương
 60. Cam Huy Tướng Quân
 61. Vạn Lễ Tướng Quân
 62. Thủy Tiên Tôn Vương
 63. Tam Sơn Quốc Vương
 64. Điền Đô Nguyên Soái
 65. Khang Nguyên Soái
 66. Tây Tần Vương Da
 67. Từ Giáp Chân Nhân
 68. Trương Thiên Sư
 69. Quỷ Cốc Tiên Sư
 70. Đốc Thự Bùi Chân Nhân
 71. Pháp Chủ Chân Quân
 72. Hà Thị Cửu Tiên Quân
 73. Nhạc Vũ Mục Vương
 74. Văn Xương Đế Quân
 75. Thương Hiệt Tiên Sư
 76. Khôi Đẩu Tinh Quân
 77. Chu Y Tinh Quân
 78. Chí Thánh Tiên Sư
 79. Mạnh Tử
 80. Tăng Tử
 81. Nhan Tử
 82. Đoan Mộc Tứ
 83. Chu Hi Phu Tử
 84. Phu Hựu Đế Quân
 85. Hán Chung Li
 86. Trương Quả Lão
 87. Hàn Tương Tử
 88. Thiết Quải Lý
 89. Hà Tiên Cô
 90. Lam Thái Hòa
 91. Tào Quốc Cữu
 92. Xyên Chủ·Nhị Lang Thần
 93. Nguyệt Hạ Lão Nhân
 94. Thố Nhi Thần
 95. Lỗ Ban Tiên Sư
 96. Hà Diệp Tiên Sư
 97. Bạch Mã Tôn Vương
 98. Ngũ Lộ Tài Thần
 99. Thủ Tài Chân Quân
 100. Huyền Đàn Chân Quân
 101. Thất Tinh Nương Nương
 102. Chú Sinh Nương Nương
 103. Lâm Thủy Phu Nhân
 104. Li Sơn Lão Mẫu
 105. Bích Hà Nguyên Quân
 106. Cửu Thiên Huyền Nữ
 107. Ma Cô
 108. Lôi Công
 109. Điện Mẫu
 110. Hoàng Đại Tiên
 111. Tăng Phúc Chân Quân
 112. Trương Tiên Đại Đế
 113. Triệu Thánh Đế Quân
 114. Tứ Hải Long Vương
 115. Võ Di Quân
 116. Thôi Phủ Quân
 117. Ngũ Niên Thiên Tuế
 118. Lý Phủ Thiên Tuế
 119. Trì Phủ Thiên Tuế
 120. Ngô Phủ Thiên Tuế
 121. Chu Phủ Thiên Tuế
 122. Phạm Phủ Thiên Tuế
 123. Ôn Phủ Thiên Tuế
 124. Hoàng Phủ Thiên Tuế
 125. Bao Phủ Thiên Tuế
 126. Tô Phủ Thất Vương Da
 127. Tạ Phủ Thiên Tuế
 128. Lâm Phủ Thiên Tuế
 129. Thái Phủ Thiên Tuế
 130. Tiêu Phủ Vương Da
 131. Lôi Phủ Thiên Tuế
 132. Uy Võ Trần Nguyên Soái
 133. Phụ Tín Vương Công
 134. Chiếu Thiên Quân
 135. Vương Linh Quan
 136. Lý Thiên Vương
 137. Ân Giao
 138. Huệ Trạch Tôn Vương
 139. Thái Ất Thiên Tôn
 140. Khai Mân Tôn Vương
 141. Uy Võ Tôn Vương
 142. Thủy Bộ Thượng Thư
 143. Tuyền An Tôn Vương
 144. Khương Thái Công
 145. Đổng Công Tổ Sư
 146. Bát Quái Tổ Sư
 147. Võ Đức Tôn Hầu
 148. Chư Cát Võ Hầu
 149. Phúc Đức Chính Thần
 150. Hổ Da Tướng Quân
 151. Trung Nhạc Đại Đế
 152. Bắc Nhạc Đại Đế
 153. Nam Nhạc Đại Đế
 154. Tây Nhạc Đại Đế
 155. Đông Nhạc Đại Đế
 156. Phong Đô Đại Đế
 157. Linh An Tôn Vương
 158. Thành Hoàng Da
 159. Văn Võ Phán Quan
 160. Diêm La Vương
 161. Phạm Tạ Tướng Quân
 162. Âm Dương Ti
 163. Ngưu Mã Tướng Quân
 164. Mạnh Bà Tôn Thần
 165. Gia Da Tỏa Da
 166. Dạ Du Thần
 167. Nhật Du Thần
 168. Chung Quỳ Chân Nhân
 169. Đại Sĩ Da
 170. Thích Ca Mâu Ni Phật
 171. A Di Đà Phật
 172. Dược Sư Phật
 173. Di Lạc Phật
 174. Quan Thế Âm Bồ Tát
 175. Văn Thù Bồ Tát
 176. Phổ Hiền Bồ Tát
 177. Đại Thế Chí Bồ Tát
 178. Chuẩn Đề Bồ Tát
 179. Địa Tạng Vương Bồ Tát
 180. Thập Bát La Hán
 181. Thanh Thủy Tổ Sư
 182. Định Quang Cổ Phật
 183. Phục Hổ Thiền Sư
 184. Tế Công Hoạt Phật
 185. Đạt Ma Tổ Sư
 186. Hiển Ứng Tổ Sư
 187. Phổ Am Tổ Sư
 188. Tam Bình Tổ Sư
 189. Tàm Quý Tổ Sư
 190. Khấu Băng Tổ Sư
 191. Đa Văn Thiên Vương
 192. Trì Quốc Thiên Vương
 193. Tăng Trưởng Thiên Vương
 194. Quảng Mục Thiên Vương
 195. Vi Đà Tướng Quân

Đạo giáo

Các vị thần chủ yếu Tam Thanh, Lục Ngự

Tên Thánh Tên Thánh Đạo giáo Tên hiệu khác Kinh điển Nguồn gốc Ghi chú
Tam Thanh Đạo Chủ Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn       Tam Thanh
Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn    
Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn Thái Thượng Lão Quân Đạo Đức kinh
Thái Thượng Thanh Tĩnh kinh
Lục Ngự Ngọc Hoàng Đại Đế Hạo Thiên Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng đế
Hạo Thiên Thượng đế
     
Thiên Hoàng Đại Đế Câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng Đại Đế      
Tử Vi Đại Đế Trung Thiên Tử Vi Bắc Cực Đại Đế      
Thanh Hoa Đại Đế Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn      
Trường Sinh Đại Đế Nam Cực Trường Sinh Đại Đế

Nam Cực Tiên Ông

     
Địa Mẫu Nguyên Quân Thừa Thiên Hiệu Pháp Hậu Thổ Hoàng Địa Kì
Hậu Thổ
     

Các vị thần tiên

Tên Thánh Tên Thánh Đạo giáo Tên hiệu khác Kinh điển Nguồn gốc Ghi chú
Tây Vương Mẫu Vương Mẫu

Giao Trì Thánh mẫu

  Sơn Hải Kinh  
Đông Vương Công Đông Hoa Đế Quân
Mộc Công
  Chẩm Trung Thư  
Ngũ Lão Thanh Linh Thủy Lão Thương Đế Quân
Đan Linh Chân Lão Xích Đế Quân
Hạo Linh Hoàng Lão Bạch Đế Quân
Ngũ Linh Huyền Lão Hắc Đế Quân
Nguyên Linh Nguyên Lão Hoàng Đế Quân
     
Tam Quan Đại Đế Thiên Quan Đại Đế
Địa Quan Đại Đế
Thủy Quan Đại Đế
     
Huyền Thiên Thượng đế Chân Vũ Đại Đế      
Cửu Thiên Huyền Nữ        
Li Sơn Lão Mẫu        
Đẩu Mỗ Nguyên Quân        
Lôi Tổ Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hoa Thiên Tôn      
Bát Tiên Chung Li Quyền

Hán Chung Li

    Đông Du Kí Bát tiên

Bát tiên quá hải

Lã Động Tân Thuần Dương Tổ Sư  
Trương Quả Lão    
Hàn Tương Tử    
Thiết Quải Lý    
Hà Tiên Cô    
Lam Thái Hòa    
Tào Quốc Cữu    

Được Thần tiên hóa

Tên Thánh Tên Thánh Đạo giáo Tên hiệu khác Kinh điển Nguồn gốc Ghi chú
Lão Tử Đạo Đức Thiên Tôn
Thái Thượng Lão Quân
  Đạo Đức Kinh (Lão Tử)
Thái Thượng Thanh Tĩnh Quân
   
Quan Doãn Tử Văn Thủy Chân Nhân   Văn Thủy Chân Kinh (Quan Doãn Tử)    
Văn Tử Thông Huyền Chân Nhân   Thông Huyền Chân Kinh (Văn Tử)    
Liệt Ngự Khấu Trùng Hư Chân Nhân   Trùng Hư Chân Kinh (Liệt Tử)    
Trang Tử Nam Hoa Chân Nhân   Nam Hoa Chân Kinh (Trang Tử)    
Canh Tang Sở Động Linh Chân Nhân   Động Linh Chân Kinh (Khang Thương Tử)    
Quỷ Cốc Tử Huyền Đô Tiên Trưởng       Mệnh Lí Tổ Sư Thần

Đạo sĩ

Tên Thánh Tên Thánh Đạo giáo Tên hiệu khác Kinh điển Nguồn gốc Ghi chú
Trương Đạo Lăng Chính Nhất Chân Nhân Trương Thiên Sư     Chính Nhất Phái Tổ Sư
Hứa Tốn Tinh Dương Tổ Sư       Tịnh Minh Đạo Tổ Sư
Cát Huyền   Cát Tiên Ông     Linh Bảo Phái Tổ Sư
Tát Thủ Kiên Toàn Dương Tử        
Ngụy Bá Dương Vân Nha Tử   《Chu Dịch Tham Đồng Khế》    
Ngụy Hoa Tồn Tử Hư Nguyên Quân Nam Nhạc Ngụy Phu Nhân       Thượng Thanh Phái Tổ Sư
Tam Mao Chân Quân Mao Doanh, Mao Cố, Mao Trung       Mao Sơn Phái Tổ Sư
Cát Hồng Bão Phác Tử   《Bão Phác Tử》    
Khấu Khiêm Chi          
Lục Tu Tĩnh     《Tam Động Kinh Thư Mục Lục》    
Quách Phác     《Táng Thư》    
Đào Hoằng Cảnh Hoa Dương Ẩn Cư   《Chân Cáo》
《Bản Thảo Kinh Tập Chú》
   
Vương Văn Khanh Trùng Hòa Tử        
Lưu Hải Hải Thiềm Tử        
Trương Bá Đoan Tử Dương Chân Nhân        
Vương Trùng Dương Trùng Dương Tử       Toàn Chân Giáo Sang Thủy Nhân
Khâu Xử Cơ Trường Xuân Tử       Long Môn Phái Tổ Sư
Trương Tam Phong Tam Phong Tử       Võ Đang Phái Tổ Sư

Nữ thần Trung Quốc

Tên Thần Tên hiệu đầy đủ Tên hiệu khác Kinh điển Nguồn gốc Ghi chú
Bích Hà Nguyên Quân Đông Nhạc Thái Sơn Thiên tiên Ngọc nữ Bích Hà Nguyên Quân Thái Sơn Nương nương
Thái Sơn lão nãi nãi
Thái Sơn lão mẫu
Thái Sơn Thánh mẫu
Vạn Sơn nãi nãi
  Đạo giáo Là nữ thần cai quản Đông nhạc Thái sơn, một trong Ngũ nhạc
Bào Cô   Tiềm Quang     Là vị nữ thần y dưới thời Đông Tấn
Bách Hoa Tiên tử     Kính hoa duyên   Em gái Ngọc Hoàng
Thường Nga Thái Âm Tinh quân (Đạo giáo)
Nguyệt cung Hoàng hoa Tố diệu Nguyên tinh Thánh hậu Thái Âm Nguyên quân (Đạo giáo)
Nguyệt cung Thái Âm Hoàng quân Hiếu đạo Minh vương (Đạo giáo)
Hằng Nga Hằng Nga bôn nguyệt    
Tào Nga Linh Hiếu phu nhân (Tống Đại Quán thứ 4 - 1110)
Phong Phúc Ứng phu nhân (Gia Khánh thứ 13 - 1808)
Linh Cảm phu nhân (Đồng Trị thứ 4 - 1865)
    Tào Nga khóc cha Tào Nga sinh 130 mất 143
Hậu Thổ     Kinh thư   là vị thần cai trị toàn bộ đất đai, không quản lý thổ thần
Cửu Thiên Huyền Nữ   Cửu Thiên Huyền mỗ
Cửu Thiên Huyền nữ nương nương
Cửu Thiên Nương nương
Kinh Thi    
Lý Nga Lô Thần Cô        
Li Sơn Lão Mẫu   Lê Sơn Lão Mẫu Thái Bình Quảng Ký
Tây Du Ký
  Là nữ thần cai quản Lệ Sơn
Lý Tú Minh Huệ Phu nhân     Là vị nữ tướng, con gái của Lý Nghị, một vị tướng Tây Tấn. Đã tham gia đánh trận được nhân dân truy phong thần  
Ma Tổ Thiên Hậu Thánh mẫu Thiên Thượng Thánh mẫu
Thiên Hậu
Thiên Hậu nương nương
Thiên Phi
Thiên Phi Nương nương
Mi Châu Nương Ma
     
Ma Cô       Là nữ thần trường thọ trong truyền thuyết cổ đại Trung Quốc Là một trong Hạ Bát động Thần tiên (下八洞神仙)
Nữ Bạt Xích Thủy Nữ Tử Hiến     Con gái Hoàng Đế có công trị hạn hán được phong thần  
Thượng Nguyên Phu Nhân   A Hoàn     Nữ tiên hàng đầu Đạo giáo
Tôn Hàn Hoa          
Thủy Mẫu Nương Nương   Tấn Từ Thánh Mẫu     Là nữ thần coi sóc việc thủy lợi và vận tải thủy của Trung Quốc
Tam Thánh Mẫu Tam Thánh Công chúa Hoa Nhạc Tam Nương
Hoa Nhạc Thánh Mẫu
Hoa Nhạc Thần nữ
Ngọc Hoàng Tam Công Chủ
Thiên Công Nữ Nhi
  Bảo Liên Đăng  
Tây Vương Mẫu Thượng Thánh Bạch Ngọc Quân Đài Linh Thái Chân Vô Cực Thánh Mẫu Dao Trì Đại Thánh Tây Vương Kim Mẫu Vô Thượng Thanh Linh Nguyên Quân Thống Ngự Quần tiên Đại Thiên tôn Tây Vương Kim Mẫu
Vương Mẫu Nương nương
Dao Trì Kim Mẫu
Kim Mẫu Nguyên Quân
Tây Linh Vương Mẫu
Cửu Linh Thái Diệu Quy Sơn Kim Mẫu
Tây Trì Cực Lạc Kim Từ Thánh Mẫu
Bạch Ngọc Quân Đài Cửu Linh Thái Chân Kim Mẫu Nguyên Quân
     
Trương Ngọc Lan          
Chư Cát Quả         Con gái Gia Cát Lượng
Thất Tiên Nữ   Thất Tiên Cô
Thất Tiên Nga
Thất Y Tiên Nữ
  Tây Du Ký Là bảy vị tiên nữ
Hà Tiên Cô         Là một trong Trung Bát Động Thần Tiên
Thái Nguyên Ngọc Nữ   Thái Nguyên Thánh Mẫu   Đạo giáo Là vợ của Nguyên Thủy Thiên Vương, con của Tây Vương Mẫu và Đông Vương Công
Nữ Oa   Nữ Oa Thị
Nữ Hi Thị
Nữ Oa Nương nương
Nữ Oa vá trời   Là em gái đồng thời cũng là vợ của Phục Hy
Luy Tổ   Tây Lăng Thị Luy Tổ thủy tằm    
Mạnh Bà     Cháo Mạnh Bà    
Phong Di   Phong Gia Di     Nữ thần gió
Thiếu Tư lệnh     Cửu ca   Là vợ của Khuất Nguyên
Thường Hi   Thường Nghi
Thượng Nghi
  Mẹ mười hai mặt trăng  

Xem ngay truyện hay khác

 1. Thần trụ trời (Tạo lúc: 05/03/2015)
 2. Hai Bà Trưng (Tạo lúc: 08/03/2015)
 3. Thánh Mẫu Liễu Hạnh (Tạo lúc: 08/03/2015)
 4. Đức Thánh Gióng (Tạo lúc: 08/03/2015)
 5. Đại thánh Từ Đạo Hạnh (Tạo lúc: 08/03/2015)
 6. Johannes trung thành (Tạo lúc: 12/03/2015)
 7. Người nhạc sĩ lang thang (Tạo lúc: 14/03/2015)
 8. Chơi khăm kiểu gà vịt (Tạo lúc: 14/03/2015)
 9. Sự tích chim quốc (Tạo lúc: 16/03/2015)
 10. Sự tích thần núi Tản Viên (Tạo lúc: 16/03/2015)

Bình luận hoặc góp ý về nội dung

Tìm kiếm


Danh mục

Chủ đề hay bạn quan tâm

Hài hước - vui nhộn