Got error 28 from storage engine
1 : SELECT A.*, C.name as c_name, C.id_cate, C.title_seo as c_title_seo FROM vn_articles AS A, vn_categories AS C WHERE C.id = A.cate_id AND A.id in(268,1165,381,1830,417,2143,2409,2416,2513,2669,2785,2815,270)  GROUP BY A.id ORDER BY A.ordering ASC
Got error 28 from storage engine
1 : 
Truyện hay về than lua

TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

14 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan