Got error 28 from storage engine
1 : SELECT A.*, C.name as c_name, C.id_cate, C.title_seo as c_title_seo FROM vn_articles AS A, vn_categories AS C WHERE C.id = A.cate_id AND A.id in(123,157,48,274,289,290,345,352,456,468,532,471,615,625,655,634,661,710,720,904,996,997,998,999,1000,1020,1110,1112,1115,1350,976,34,1632,1673,30,1701,130,2013,1977,2036)  GROUP BY A.id ORDER BY A.ordering ASC
Got error 28 from storage engine
1 : 
Truyện hay về công chúa

TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

40 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan