TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Trước Tiếp theo

Đánh giá: 5/5 - 0 phiếu
Thầy nhường đệ tử đi trước

Thuở xưa, ở chùa Tước Lý có một vị Trưởng lão Tỳ kheo đắc quả A La Hán. Một hôm, vị Tỳ kheo dẫn ông Sa di vào thành hóa đạo. Ông Sa di gánh y bát rất nặng theo sau Thầy.

Dọc đường ông Sa di suy nghĩ: "Người ta sanh ra ở trần gian, không ai chẳng bị khổ. Muốn thoát khỏi khổ này, phải phát tâm tu những pháp gì?" Rồi lại suy nghĩ: "Phật thường khen ngợi hạnh Bồ Tát là thù thắng. Nay ta phải phát tâm Bồ Tát". Vừa khởi ý niệm đó, thì vị La Hán dùng tha tâm thông soi suốt tâm suy nghĩ kia, liền bảo ông Sa di:

- Ðem y bát đưa đây! Ông Sa di bèn theo y bát trao cho thầy mình. Nhận xong y bát vị La Hán liền bảo:

- Ngươi đi trước đi!

Ông Sa di đi trước, lại vừa suy nghĩ:

- Đạo Bồ Tát rất cần khổ, xin đầu cho đầu, xin mắt cho mắt. Việc này rất khó, ta không thể trọn vẹn chẳng bằng sớm cầu quả La hán, mau được xa lìa khổ nạn thì hơn.

Vị La Hán biết rõ tâm niệm ấy lại bảo ông Sa di:

- Ngươi hãy gánh y bát trở lại đi theo sau ta!

Ba lần như thế. Ông Sa di rất lấy làm lạ, không biết ý gì. Ðợi đến khi dừng nghỉ, ông Sa di chấp tay bạch Thầy, thỉnh vấn ý ấy.

Vị bổn sư đáp:

- Ngươi đối với đạo Bồ Tát ba phen tinh tấn tâm Ðại thừa, nên ta cũng ba phen nhường cho ngươi đi trước. Nhưng vì tâm ngươi ba phen thối chuyển, nên ta ba phen để ngươi đi sau.

Vi Sa đi hiểu được ý thầy dạy. Từ đó phát tâm tinh tấn tu hạnh đại thừa ...

Xem ngay truyện hay khác

  1. Nữ thần Idunn và những quả táo tuổi trẻ (Tạo lúc: 08/12/2019)
  2. Freya - nữ thần tình yêu và sắc đẹp (Tạo lúc: 08/12/2019)
  3. Ngũ hổ tướng Gia Định thời Nguyễn (Tạo lúc: 08/12/2019)
  4. Cửu Thiên Vũ Đế - đức thánh Trần (Tạo lúc: 08/12/2019)
  5. Tứ Phủ Thánh Cậu trong đạo mẫu Việt Nam (Tạo lúc: 08/12/2019)
  6. Du Xích Tử Abura Akago (Tạo lúc: 07/12/2019)
  7. Tả Yết Kiêu, hữu Dã Tượng (Tạo lúc: 07/12/2019)
  8. Năm hoàng tử Pandava - sử thi Mahabharata (Tạo lúc: 05/12/2019)
  9. Các sự tích về Cô Chín trong Tứ Phủ Thánh Cô (Tạo lúc: 04/12/2019)
  10. Sự tích Cô Tám Đồi Chè trong Tứ Phủ Thánh Cô (Tạo lúc: 04/12/2019)

Bình luận hoặc góp ý về nội dung

Tìm kiếm


Danh mục

Chủ đề hay bạn quan tâm

Hài hước - vui nhộn