TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Trước Tiếp theo

Đánh giá: 5/5 - 1 phiếu
Chầu Đệ Tứ Khâm Sai

Chầu Bà là Mai Hoa Công Chúa, là bậc tiên nữ ngự chốn Thiên Cung. Người đứng thứ tư trong hàng Tứ Phủ Chầu Bà, danh hiệu của Chầu là Chiêu Dung Công chúa, có quyền khâm sai 4 phủ.

Bà hạ phàm làm thân đại nữ tướng Lý Thị Ngọc Ba, tính nàng thẳng thắng bộc trực luôn làm việc đại nghĩa. Nàng trấn giữ đất Hà Trung, Thanh Hóa trừ giặc cứu dân được sắc phong Chiêu Dung Công Chúa.

Khi trở về Thiên Giới, Chầu Bà giữ quyền Khâm Sai cả Tứ Phủ, dù là trời cao biển thẳm đất dày cũng chịu phép Bà. Chầu Bà nắm trong tay sổ sách Thiên Cung cai quản bản mệng muôn dân nên còn được gọi Bà Thủ Bản Mệnh. Nhiều tích lại nói bà ngự ở Phủ Giầy bên Mẫu Đệ Nhất coi sóc kho ngân xuyến. Những khi thong thả Chầu đằng vân khắp bốn phủ thế gian vui chơi cùng các bạn tiên.


Chầu Bà Đệ Tứ rất ít giáng đồng, các thanh đồng chỉ bắc ghế hầu Chầu ở bản đền Bà hoặc khi mở đàn tại Nam Định - đất nơi Chầu ngự. Nếu lúc trình đồng mở phủ các đồng non dâng bốn tòa Sơn Trang thì thỉnh Chầu chứng tòa hoàng sắc. Khi chầu ngự về mặc xiêm y hoàng bào, cầm quạt khai quang rồi thường múa kiếm và lệnh kì hoặc múa mồi song đăng.

Chầu Bà quản cai trên trời dưới đất trừ tà diệt yêu, hành tội gian nhân, trấn giữ sông núi gìn bề bình yên cho muôn dân trăm họ.

Trấn Nam thiên nữ trung Nghiêu Thuấn
Đất Sơn Nam có đấng trâm anh
Quý Hương, An Thái xã danh
Có Chầu Đệ Tứ hách danh còn truyền
Làu làu thụ sắc hoàng thiên
Ngự đồng ảnh bóng khắp miền gần xa
Ra uy sát quỷ trừ tà
Chiêu tài tiếp lộc gần xa cho đồng
Khâm sai Tứ Phủ tùy tòng
Chiêu Dung Công Chúa ngự đồng cứu dân.

Xem ngay truyện hay khác

  1. Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn (Tạo lúc: 05/03/2015)
  2. Bà chúa tuyết  (Tạo lúc: 05/03/2015)
  3. Sự tích chim tu hú (Tạo lúc: 06/03/2015)
  4. Đền Cờn (Tạo lúc: 08/03/2015)
  5. Đại thánh Từ Đạo Hạnh (Tạo lúc: 08/03/2015)
  6. Chu du thiên hạ để học rùng mình (Tạo lúc: 12/03/2015)
  7. Đôi giày bát kết tự đi được (Tạo lúc: 13/03/2015)
  8. Mười hai hoàng tử (Tạo lúc: 14/03/2015)
  9. Chơi khăm kiểu gà vịt (Tạo lúc: 14/03/2015)
  10. Ông tướng gầy (Tạo lúc: 17/03/2015)

Bình luận hoặc góp ý về nội dung

Tìm kiếm


Danh mục

Chủ đề hay bạn quan tâm

Hài hước - vui nhộn