TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Bông lúa

Từ thuở xa xưa... khi thánh thần còn dạo chơi dưới trần gian, lúc đó đất màu mỡ hơn bây giờ rất nhiều. Hồi ấy bông lúa không chỉ có năm hay sáu chục chẽ mà là bốn tới năm trăm chẽ.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan