TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Ông Vu Công trừ tà

Ông Vu Công là người võ giỏi. Năm ấy, đến kinh đô ứng thí, bỗng nhiên đứa tiểu đồng của ông thọ bệnh. Nghe đồn có tên thầy bói ở gần, ông đến đặt quẻ. Thày bói nói:

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan