TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Chua ngọt tại cây

Chung Khánh Dư là danh sĩ ở Liêu Đông, đi xuống miền Nam thi Hương. Nghe nói ở phủ Phiên Vương có một Đạo sĩ biết được họa phúc của người ta, nên nóng lòng muốn xem cho rõ điều hung, kiết, nhưng còn ngần ngại, bèn gọi tiểu đồng là Cát Nha đến, mà nói rằng:

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan