TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Vua A Dục trở về với Phật Giáo

Vào thời Đức Phật còn tại thế, để Phật pháp được mau tróng phổ biến, ngài đã đem Chánh pháp phú chúc truyền bá cho các vị quốc vương và đại thần.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan