TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Chiến công oanh liệt nhất

Hoàng đế Vô Trách Niệm trả lời với đạo thần Bảo Hải rằng: "Trẫm đang say danh lợi, sợ nghe pháp Phật lỡ tin thì bỏ giang sơn, sự nghiệp cho ai".

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan