TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Truyền thuyết Tào Quốc Cữu

Hoàng hậu của vua Tống Nhân Tông thời Bắc Tống có hai người em trai, một người là Tào Cảnh Hưu, chính là Tào Quốc Cữu – một trong Bát Tiên trong truyền thuyết dân gian, một người là Tào Cảnh Thực. Cả hai tuy thân cùng là quốc cữu, nhưng tâm niệm bất đồng, dẫn đến tiền đồ khác nhau.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan