Got error 28 from storage engine
1 : SELECT A.*, C.name as c_name, C.id_cate, C.title_seo as c_title_seo FROM vn_articles AS A, vn_categories AS C WHERE C.id = A.cate_id AND A.id in(215,216,235,255,340,355,359,360,392,400,414,485,839,906,77,1700,1776,1781,1789,2051,756,608)  GROUP BY A.id ORDER BY A.ordering ASC
Got error 28 from storage engine
1 : 
Truyện hay về nông dân

TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

22 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan