TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Chuyện xử án như thần của quan đốc trấn Sơn Tây Hoàng Giáp Nguyễn Mại

Sinh thời, quận công Nguyễn Mại được nhân dân coi trọng gọi ông là “Bao Công nước Việt”. Ông là quan thanh liêm, chính trực, xử kiện rất công bằng khéo léo.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan