TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Truyền thuyết cột đá thề

Vua Hùng Vương thứ 18 lúc cuối đời không có con trai, không muốn nhường ngôi cho cháu là Thục Phán mà lại muốn nhường ngôi cho con rể là Nguyễn Tuấn tức là Tản Viên. Thục Phán làm lạc tướng bộ lạc Tây Vu không phục liền đem quân đến tranh ngôi, xảy ra chiến tranh Hùng - Thục.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan