TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Bà ong chúa

Ngày xưa có một người học trò nhà nghèo rớt mùng tơi tên là Sĩ. Anh ở với bà mẹ già lụ khụ. Anh muốn lấy vợ để vợ đỡ đần công việc nhà và phụng dưỡng mẹ già, nhưng hỏi mấy đám, người ta thấy nhà anh luôn năm thiếu ăn nên đều lắc đầu từ chối.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan