TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Theo thơ vận Từ Thứ

Hồi quân Pháp dô hộ, lúc chúng mới xâm chiếm nước ta, ở tỉnh Long Hồ (Vĩnh Long) có ông Tôn Thọ Tường là người rất giỏi về thi phú.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan