Got error 28 from storage engine
1 : SELECT A.*, C.name as c_name, C.id_cate, C.title_seo as c_title_seo FROM vn_articles AS A, vn_categories AS C WHERE C.id = A.cate_id AND A.id in(223,354,665,14,1588,1431,1503,1432,1434,1482,1465,1504,1516,1522,1563,1750,1771,2138,2186,3024,612)  GROUP BY A.id ORDER BY A.ordering ASC
Got error 28 from storage engine
1 : 
Truyện hay về chó sói

TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

21 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan