TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Núi Yên Tử ở Hải Dương

Dầu ai quyết chí tu hành,
Có về Yên Tử mới đành lòng tu.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan