TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Chuyện cứu vật, vật trả ơn - Cứu nhân, nhân trả oán trong nhà Phật

Xưa nước Thiên La có vị quốc vương người thông minh, nên đã trực nhận thấy: thế cuộc vô thường nhân sanh thống khổ. Liền từ bỏ ngai vàng với tình thương nhỏ hẹp để vào núi tu hành.

Sự tích đèo Phật tử

Ngày xưa có bốn người đêm ngày đọc kinh niệm phật quyết tu cho thành đạo. Bốn người có bốn họ khác nhau: Hoàng, Trần, Lí, Lắm. Ba người là đàn ông, riêng người họ Lắm là con gái.

2 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan