TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Dứt bỏ ảo tình

Từ khi Phật Thích Ca Mâu Ni lại thành Xá Vệ thuyết pháp, giáo hóa đại chúng thì nhân dân toàn thành này trở nên có đạo đức có lễ độ lại biết thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, khiến cho nước Xá Vệ biến thành một cực lạc quốc.

Sự tích Bồ tát Phổ Hiền

Phổ Hiền Bồ Tát được xem là một trong tứ đại Bồ tát của Phật giáo (tứ đại Bồ tát là Bồ tát Quán Thế Âm, Bồ tát Văn Thù, Bồ tát Địa Tạng và Bồ tát Phổ Hiền).

2 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan