TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Ong mật và ong đực

Mùa hè vùa tới, lũ ong đực liền tranh cãi với ong mật xem ai được ăn mật. Ong mật mời ong vò vẽ đến phân xử. Ong vò vẽ hỏi:

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan