Got error 28 from storage engine
1 : SELECT A.*, C.name as c_name, C.id_cate, C.title_seo as c_title_seo FROM vn_articles AS A, vn_categories AS C WHERE C.id = A.cate_id AND A.id in(207,1419,1486,1478,1455,1456,1459,1469,1474,1652,1542,1508,1509,1536,1630,1627,1615,1610,1598,1596,1570,1400,1749,1750,666,1756,1524)  GROUP BY A.id ORDER BY A.ordering ASC
Got error 28 from storage engine
1 : 
Truyện hay về con cáo

TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

27 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan