TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Nên thận trọng lời nói

Thuở xưa tại Kinh đô Ba La Nại có một người hai chân bại xuội, nhưng anh ta có tài búng sạn thật giỏi. Do đó, những trẻ em trong thành thường đẩy xe chở anh ta ra ngoài cửa thành, để anh dưới gốc cây biểu anh lấy sạn búng lá cây thành hình thú này thú nọ chơi, rồi cho anh tiền.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan