TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Ác giả - ác báo

Anh thợ câu nọ có tánh tàn ác, thường bỏ thuốc độc xuống các khe suối để cá chết nổi lên.

Truyện xử kiện của tri huyện Nguyễn Danh Cử

Trăm năm bia đá thì mòn
Nghìn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ

2 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan