TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Ông trưởng giả keo kiệt

Cách thành Vương Xá không xa có một gia đình ông Truởng giả mệnh danh là keo kiệt. Bởi vì, mặc dầu ông sở hữu tài sản kho đụn chất đống,

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan