TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Sự tích sông Kỳ Cùng

Ngày xưa, ở vùng sông Tranh thuộc về tỉnh Đông có hai vợ chồng một nhà nọ gia tư cũng vào hạng khá, nhưng tuổi già mà chưa có con.

Đệ Ngũ Tôn Quan Tuần Tranh Tối Linh Thần Cao Lỗ Đại Nhân

Ngài là Đệ Ngũ Tôn Quan Tuần Tranh Tối Linh Thần Cao Lỗ Đại Nhân, Vua Cha Ngọc Hoàng ban cho Ngài thiên binh địa tướng, thu chấp kim ngân tài mã mà giải oan nghiệp sớ cho nhân gian. Ông còn được gọi là Ông Lớn Tuần Tranh, là con thứ năm của Vua Cha Bát Hải Động Đình.

2 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan