TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Chuyện cứu vật, vật trả ơn - Cứu nhân, nhân trả oán trong nhà Phật

Xưa nước Thiên La có vị quốc vương người thông minh, nên đã trực nhận thấy: thế cuộc vô thường nhân sanh thống khổ. Liền từ bỏ ngai vàng với tình thương nhỏ hẹp để vào núi tu hành.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan