TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Vàng ngọc phải chăng là hạnh phúc

Thời Phật tại thế, có một vị Quốc vương tên là Đa Vị Tả kính thờ cả 69 dòng ngoại đạo. Bỗng một ngày vua phát thiện tâm muốn bố thí rất nhiều, bao nhiêu của báu chất đấy như núi, rao rằng hễ ai đến xin đều cho bốc đi một nắm.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan