TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Đức Phật Đản Sanh

Tương truyền, xưa kia Hộ Minh Bồ Tát tu tập ở cung trời Đâu Suất đã sắp viên thành đạo quả, trải qua hằng hà sa số kiếp cũng chỉ còn một kiếp cuối cùng để chứng đắc thành Phật.

Ca Lưu Đà Di

Ưu Đà Di (UDÀYI ) là một viên đại thần rất được sủng ái của đức vua Tịnh Phạn. Ông có biệt tài tổ chức các vấn đề kinh tế tài chánh và ngoại giạo...

2 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan