TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Sự tích Mả Ngụy ở Sài Gòn

Trong lúc ngài Tả Quân Lê Văn Duyệt còn làm Tổng trấn ở thành Gia Định, thì uy thế lớn lắm, phần đông lòng người đều mến phục, nên gọi ngài là đức ông Tả Quân.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan