TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Chầu Lục Cung Nương

Chầu Lục là chầu đứng thứ sáu trong Tứ Phủ Thánh Chầu. Chầu Lục còn gọi là Chầu Lục Cung Nương hay Chầu Sáu Lục Cung. Chầu Lục vốn là người Nùng. Vì vậy, Chầu Lục còn gọi là Mế Lục Cung Nương, Lục Cung Đô Thống.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan