TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Phước báo của sự bảo vệ sanh linh

Thuở xưa, trên đỉnh núi tuyết có một vị La Hán đã chứng Lục thông: thấy rõ việc trong ba đời như xem việc trước mắt. Nên danh tiếng vang lừng, người đương thời đều cảm phục.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan