TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Anh bán vải và tên ác tăng

Anh bán vải nọ đi ngang qua một kiểng chùa xiêu vẹo, hoang tàn. Anh ngồi than thở, cảm thấy có tội lớn đối với Phật Trời.

Anh chàng bán vải

Một hôm có một anh bán vải đi ngang qua một kiểng chùa xiêu vẹo, hoang tàn. Anh ngồi than thở, cảm thấy có tội lớn đối với Trời Phật. Trong chùa có tên ác tăng rình nghe được. Hắn bàn tán với anh bán vải:

2 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan