TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Quan Hoàng Đôi

Tên húy của ông là Nguyễn Hoàng Triệu, được sắc phong Thượng Đẳng Thần, dân thường gọi là Ông Đôi hay ông Triệu Tường, vốn là con của Đức Vua Cha.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan