TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Chú tiểu hiền triết

Thuở Phật Ca Diếp còn tại thế, Ngài có một tăng đoàn gồm 20.000 tỳ kheo đã diệt tận các lậu hoặc. Mỗi khi du hóa một nơi nào, tất cả chúng Tỳ kheo ấy đều theo Phật Ca Diếp, cũng như 1250 Tỳ kheo thường đi cùng với Đức Bổn Sư Thích Ca của chúng ta.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan