TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Lễ cúng dường cuối cùng của Thuần Đà

Phật sắp nhập Niết bàn, có vị trưởng giả tên là Thuần Đà ở nước Câu Di Na Kiệt, cùng 5000 vị trưởng giả, liền đến đảnh lễ khóc lóc mà bạch Phật rằng:

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan