TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Hoàng hậu Vi Đề với Pháp môn Tịnh độ

Trong lúc Ðức Thích Tôn còn tại thế, ở Ấn Ðộ có vua Tần Bà Ta La, nước giàu dân mạnh, tiếng oai hùng khắp cả bốn phương chư hầu thảy đều quy phục.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan