Got error 28 from storage engine
1 : SELECT A.*, C.name as c_name, C.id_cate, C.title_seo as c_title_seo FROM vn_articles AS A, vn_categories AS C WHERE C.id = A.cate_id AND A.id in(1726,887,1894,2025,2028,2024,2037,2042)  GROUP BY A.id ORDER BY A.ordering ASC
Got error 28 from storage engine
1 : 
Truyện hay về tu tiên

TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

8 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan