TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Sự tích tướng quân Hoàng Lục - Ông Hoàng Sáu

Quan Hoàng Sáu cũng giống với Quan Hoàng Tư, Quan Hoàng Năm, Quan Hoàng Tám, ngày không giáng trần nên không có đền thờ chính và tất nhiên, Quan Hoàng Sáu không có thần tích.

Sự tích Quan Hoàng Tám

Trong hàng Tứ Phủ Ông Hoàng, sau giá hầu Quan Hoàng Bảy là đến giá Quan Hoàng Bát. Quan Hoàng Tám không giáng trần nên không có đền thờ và không có thần tích. Có nơi hầu Ông Hoàng Bát Quốc nhưng cũng có nơi lại hầu Ông Hoàng Bát Nùng.

2 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan