TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Bát cơm cúng dường

Thuở Đức Phật còn tại thế, hằng ngày ngài và các đệ tử đi khất thực để mọi người có duyên gieo hạt giống lành vào thửa ruộng phước của mình.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan