TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Sự tích cái mõ

Ngày xưa, có một vị Hòa Thượng trụ trì một cảnh chùa ở gần bờ sông trong một thôn quê. Mỗi khi có việc ra tỉnh, Ngài quá giang bằng chiếc đò ngang. Hôm ấy nhằm ngày 13 tháng bảy, Ngài quá giang ra tỉnh để chủ lễ một đàn kỳ siêu.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan