Got error 28 from storage engine
1 : SELECT A.*, C.name as c_name, C.id_cate, C.title_seo as c_title_seo FROM vn_articles AS A, vn_categories AS C WHERE C.id = A.cate_id AND A.id in(157,434,433,436,435,437,438,479,480,481,482,483,462,464,465,466,467,518,520,528,529,530,531,521,522,523,524,525,526,468,469,470,471,472,473,474,476,477,478)  GROUP BY A.id ORDER BY A.ordering ASC
Got error 28 from storage engine
1 : 
Truyện hay về truyện cổ andersen

TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

39 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan