TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Bố thí bất nghịch ý

Thuở xưa, Thi Tí là vua của một nước hiệu là Diệp Ba, lấy phép chơn chánh trị vì, chẳng hề làm tổn lê dân. Vua có 4.000 quan thượng thơ, 500 thớt voi bạch, cai quản 60 tiểu bang và 800 thôn xã.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan