TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Thần tích Quan Lớn Đệ Nhị Thượng Ngàn

Còn được gọi là Quan Đệ Nhị Giám Sát hay Quan Đệ Nhị Thượng Ngàn, Ngài đứng thứ hai trong Ngũ Vị Tôn Quan có quyền hành giám sát vùng sơn lâm. Tước phong Ông là Nhạc Thần Đại Vương, Đô Đài Giám Sát hoặc Đệ Nhị Thượng Ngàn Giám Sát Đại Vương Thượng Đẳng Tối Linh Thần.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan