TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Bồ Tát Guan Yin - Đấng quán chiếu âm thanh của thế gian

Guan Yin hay Avalokitesvara ("Đấng quán chiếu âm thanh của thế gian") là vị Bồ Tát hiện thân cho lòng từ bi của tất cả chư Phật, hay quan sát và lắng nghe âm thanh của thế gian để cứu khổ, cứu nạn chúng sinh.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan