TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Đức Phật với con voi dữ

Ngày xưa, trong khi mà Phật còn hành đạo tại thành Vương Xá, kinh đô của Vua A Xà Thế, vua A Xà Thế rất tham lam hung bạo, đã sát hại vua cha để dành ngôi báu.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan