TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Ngày xá tội vong nhân

Ngày xưa, vào thời Đức Phật còn tại thế, vua Bình Sa Vương đã có một lần nằm mộng thấy một đám người rách rưới đeo đám vào cổng thành mà kêu khóc rất thảm thiết. Ông đem chuyện này trình bày với Đức Phật và Ngài đã dùng túc mạng thông nhìn rõ vạn sự ở tiền kiếp.

2 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan